เตรียมตัวก่อนสร้างบ้านข้อมูลสำคัญที่ผู้ปลูก
สร้างบ้านควรทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สร้างบ้านได้อย่างไม่มีปัญหาและอุปสรรค


การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย


 

หลักฐาน การขอสินเชื่อ
1.1 คำขอกู้เงิน
1.2 ใบรับรองเงินเดือน พร้อมหลักฐานการรับเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ (สำเนาบัญชีเงิน ฝากย้อนหลัง 6 เดือน)
1.3 สำหรับผู้กู้ที่มี อาชีพอิสระ ให้นำหลักฐานประกอบอาชีพนั้น ๆ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ บัญชีเงินฝากแสดงฐานะการเงินไม่น้อยกว่า 6 เดือน และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่น ๆ
1.4 สำเนา ทะเบียนบ้านทุกหน้า บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
1.5 สำเนา โฉนดที่ดิน
1.6 กรณีปลูกสร้างแสดง ร่างสัญญาและใบขออนุญาตให้ปลูกสร้าง กรณีผู้กู้ร่วมขอให้เตรียมหลักฐานข้อ 1.2 , 1.3 , 1.4 ด้วย

ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอสินเชื่อ
2.1 เลือกแบบบ้าน เพื่อทราบราคา และวงเงินที่จะขอสินเชื่อ
2.2 กรอก เอกสารขอสินเชื่อของสถาบันการเงินพร้อมแนบเอกสารให้บริษัทฯยื่นเรื่องให้ 
2.3 บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารพร้อมด้วยแบบคำขอให้กับสถาบันเงินนั้น ๆ เพื่อพิจารณา
2.4 เมื่อสถาบันการเงิน อนุมัติสินเชื่อจะแจ้งให้บริษัทฯทราบเพื่อติดต่อท่านมาทำสัญญาปลูกสร้างบ้านต่อไป
2.5 หลังจากสถาบันการเงิน นัดจดจำนอง และทำสัญญาเงินกู้เรียบร้อย ท่านจึงติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อทำสัญญาปลูกสร้างต่อไป
2.6 เมื่อถึงกำหนดเบิกงวดค่า ก่อสร้างบริษัทฯ จะแจ้งกับสถาบันการเงินเพื่อนัดท่านทำสัญญาเงินกู้และโอนเงินจำนวนดังกล่าว
ให้กับบริษัทฯ

©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน