เตรียมตัวก่อนสร้างบ้านข้อมูลสำคัญที่ผู้ปลูก
สร้างบ้านควรทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สร้างบ้านได้อย่างไม่มีปัญหาและอุปสรรค


การติดต่อหน่วยงานราชการ

บริการขออนุญาต เลขบ้าน มิเตอร์ประปา ไฟฟ้า
ริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้านให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ส่วนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำชั่วคราวและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะใช้ใน ระหว่างก่อสร้างนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขอตามรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทฯจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า แต่ใกรณีที่ต้องมีการปักเสา พาดสายเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตามปกติ ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายรวมค่า ธรรมเนียมเองทั้งหมดตามราคามาตรฐานของการไฟฟ้าที่กำหนดไว้  ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาชั่วคราว ของการประปานครหลวง บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปาชั่วคราวสำหรับสถาน ที่ปลูกสร้างที่มีเมนประปาผ่านแนวที่ดินเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีการขุดถนนเพื่อฝังท่อประปา หรือมีการขอขยายแนวเขตท่อประปากรณีไม่มีเมนประปาผ่านหน้าสถานที่ก่อสร้าง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

 

©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน