เตรียมตัวก่อนสร้างบ้านข้อมูลสำคัญที่ผู้ปลูก
สร้างบ้านควรทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สร้างบ้านได้อย่างไม่มีปัญหาและอุปสรรค


แสดงเจตนาสร้างบ้านและการชำระเงิน

ารชำระเงินจองเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย/อาคาร
บ้านพักอาศัย/อาคาร ราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ชำระเงินแสดงเจตนาให้ทำแบบและเตรียมงานเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย/อาคาร 30,000 บาท

บ้านพักอาศัย/อาคาร ราคาตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ชำระเงินแสดงเจตนาให้ทำแบบและเตรียมงานเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย/อาคาร 50,000 บาท

งวดที่ 1  ชำระ 10% ณ วันทำสัญญา  ของราคาก่อสร้าง  (ลูกค้าต้องทำสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่วางเงินแสดงเจตนาให้ทำแบบ
            และเตรียมงานเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย/อาคาร*)
งวดที่ 2  ชำระ 10% เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินงานวางผังเรียบร้อยแล้ว  และพร้อมจะดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
งวดที่ 3  ชำระ 35% เมื่อเสร็จงานฐานราก (ยกเว้นพื้น)  โครงสร้าง  และติดตั้งโครงหลังคา
งวดที่ 4  ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานมุงหลังคา (ยกเว้นเชิงชาย หลังคาตอนล่างซุ้มกันสาด)  งานฉาบปูน เสร็จ 50%
งวดที่ 5  ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานฉาบปูน งานเดินสายไฟฟ้า ท่อประปาภายในบ้านแล้วเสร็จ
งวดที่ 6  ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานปูกระเบื้องห้องน้ำ  ฝ้าเพดานภายใน - ภายนอก  ติดตั้งบานหน้าต่างแล้วเสร็จ
งวดที่ 7  ชำระ 5% เมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว


งวดที่ 1  ชำระ 10% ณ วันทำสัญญา ของราคาก่อสร้าง (ลูกค้าต้องทำสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่วางเงินแสดงเจตนาให้ทำแบบ
           และเตรียมงานเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย/อาคาร*)
งวดที่ 2  ชำระ 10% เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินงานวางผังเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
งวดที่ 3  ชำระ 35% เมื่อเสร็จงานฐานราก (ยกเว้นพื้น) โครงสร้าง และติดตั้งโครงหลังคา
งวดที่ 4  ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานมุงหลังคา (ยกเว้นเชิงชาย หลังคาตอนล่าง และซุ้มกันสาด) งานฉาบปูนเสร็จ 50%
งวดที่ 5  ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานฉาบปูน งานเดินสายไฟฟ้า-ท่อประปาภายในบ้าน งานบันได ค.ส.ล. ภายใน แล้วเสร็จ งานโครงบันไดเหล็ก (ถ้ามี)
งวดที่ 6  ชำระ 10%  เมื่อเสร็จงานปูกระเบื้องห้องน้ำ  ฝ้าเพดานภายใน - ภายนอก ติดตั้งบานหน้าต่าง แล้วเสร็จ
งวดที่ 7  ชำระ   5%  เมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว


​งวดที่ 1  ชำระ 10% ณ วันทำสัญญา ของราคาก่อสร้าง  (ลูกค้าต้องทำสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่วางเงินแสดงเจตนาให้ทำแบบ
           และเตรียมงานเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย/อาคาร*)
งวดที่ 2  ชำระ 10% เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินงานวางผังเรียบร้อยแล้ว  และพร้อมจะดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
งวดที่ 3  ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานฐานราก (ยกเว้นพื้น)  งานโครงสร้างคาน เสา ค.ส.ล. ชั้น 1 และ 2แล้วเสร็จ
งวดที่ 4  ชำระ 25% เมื่อเสร็จงานโครงสร้างคาน และเสาชั้น 3 งานคานหลังคา และงานโครงหลังคาเหล็กรอบบนแล้วเสร็จ
งวดที่ 5  ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานมุงหลังคา (ยกเว้นเชิงชาย หลังคาตอนล่าง และซุ้มกันสาด) งานฉาบปูนเสร็จ 50%
งวดที่ 6  ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานฉาบปูน งานเดินสายไฟฟ้า-ท่อประปาภายในบ้าน งานบันได ค.ส.ล. ภายใน แล้วเสร็จ งานโครงบันไดเหล็ก (ถ้ามี)
งวดที่ 7  ชำระ 10%  เมื่อเสร็จงานปูกระเบื้องห้องน้ำ  ฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก ติดตั้งบานหน้าต่าง แล้วเสร็จ
งวดที่ 8  ชำระ   5%  เมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว


 

*หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ประสงค์จะทำสัญญาปลูกสร้างบ้านพักอาศัย/อาคารกับบริษัทฯ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินแสดเจตนาให้ทำแบบและเตรียมงานเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย/อาคารทั้งหมด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของบริษัทฯ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน