เตรียมตัวก่อนสร้างบ้านข้อมูลสำคัญที่ผู้ปลูก
สร้างบ้านควรทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สร้างบ้านได้อย่างไม่มีปัญหาและอุปสรรค


การขออนุญาตปลูกสร้าง
อกสารต้องจัดเตรียม เพื่อประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างบ้าน / อาคาร ดังนี้

เอกสารคำขออนุญาติก่อสร้างบ้าน 1 ชุด

สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ปลูกสร้าง ขนาดเท่าต้นฉบับ จำนวน 5 ชุด

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการของเจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาตปลูกสร้างจำนวน 5 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน และผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน  5 ชุด

สำเนาใบเสร็จเสียภาษีที่ดิน (ภาษีบำรุงท้องที่) ปีล่าสุด

** เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง **

 

©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน