เตรียมตัวก่อนสร้างบ้านข้อมูลสำคัญที่ผู้ปลูก
สร้างบ้านควรทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สร้างบ้านได้อย่างไม่มีปัญหาและอุปสรรค


เตรียมตัวสร้างบ้าน

ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หากไม่ใช่จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเพื่อให้ทาง บริษัทฯ เข้าดำเนินการปลูกสร้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่ดินที่รับปลูกสร้างจะต้องอยู่เขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล หากสถานที่ปลูกสร้างอยู่นอกเหนือ เขตที่กล่าวนี้ บริษัทฯ จะรับพิจารณาปลูกสร้างเป็นราย ๆ ไปโดยเพิ่มค่าขนส่งตามความเป็นจริง

รายละเอียดสถานที่ ปลูกสร้าง จะต้องมีการเตรียมการต่างๆดังนี้

สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อเข้าถึงได้สะดวก หาก สถานที่ปลูกสร้างคับแคบต้องขนย้ายวัสดุ
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

สถานที่ปลูกสร้างหากอยู่ในที่ส่วนบุคคล และต้องเสียค่าผ่านทาง   ค่ามัดจำ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

สถานที่ปลูกสร้างหากต้องถมดิน ถางหญ้า ตัดต้นไม้ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ลูกค้าต้องดำเนินการเคลียร์สถานที่
ก่อสร้างให้พร้อม เพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ทันที

สถานที่ปลูกสร้างต้องมีพื้นที่ให้บริษัทฯ กองวัสดุก่อสร้าง และปลูกที่พักคนงาน ขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
(ไม่น้อยกว่า 50 ตาราง เมตร)

สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ และท่อเมนประปาผ่าน

สถานที่ปลูกสร้างบ้าน หากสภาพที่ดินมีความจำเป็นต้องใช้เข็มฐานราก นอกเหนือเข็มตอกขนาดมารตฐานที่บริษัทฯ
กำหนดไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

 

 

©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน